EFEMERA-Konser Programı-C. Reşit Rey Piyano Resitali-1944