KİTAP-Nümune-i Muharrerat-Mülga Dersim Vilayeti Mektupçusu Hayri-1316-(Harputlu Elazığ)-Şair-Edip Hayri Bey'in Resmi ve Gayri Resmi-Mensur ve Manzum Yazılarını İhtiva Etmektedir-Bastırdığı Divanından Sonraki Şiirlerini Bu Esere Dercetmiştir-(Nadir Bir Eserdir)